OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ, DOSTAW I USŁUG

Boostrack GmbH w relacjach biznesowych z przedsiębiorcami

Tutaj znajdziesz aktualne ogólne warunki handlowe firmy Boostrack GmbH (AGB).

 1. Zakres, generale
 2. Informacje/porady/właściwości produktów i usług/akty współpracy ze strony klienta
 3. Kopie próbne / dostarczone dokumenty i dane / próbki / kosztorysy
 4. Zawarcie umowy / zakres dostawy i serwisu / oprogramowanie / ryzyko zakupu i gwarancja
 5. Dostawa / miejsce wykonania / czas dostawy / opóźnienie w dostawie / opakowanie
 6. Siła wyższa / samozaopatrzenie
 7. Wysyłka / Przejście ryzyka / Akceptacja
 8. Zgłoszenie wad/naruszenia obowiązków w postaci nienależytego wykonania z powodu wad materiałowych (rękojmia)
 9. Ceny / Warunki płatności / Obrona przed niepewnością
 10. zastrzeżenie tytułu własności, załączniki
 11. Wyłączenie odpowiedzialności/ograniczenie odpowiedzialności
 12. Miejsce wykonania / Miejsce jurysdykcji / Prawo właściwe
 13. prawa własności, licencja
 14. Kontrola eksportu / zatwierdzanie produktów / przepisy importowe
 15. Otwarcie postępowania upadłościowego / Incoterms / forma pisemna / klauzula rozdzielności

Twój zespół Boostrack GmbH